Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Meer- en hoogbegaafden

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we een uitgebreide aanpak. Vanaf de kleutergroepen hanteren we signaleringslijsten. We werken met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit instrument onderzoekt op een uitgebreide manier of er mogelijk sprake is van hoogbegaafdheid. Als school zullen we nooit de diagnose hoogbegaafdheid geven, maar altijd spreken van meer- en hoogbegaafde kinderen.
Voor kinderen  die waarschijnlijk meer- of hoogbegaafd zijn passen we het programma aan. We noemen dit indikken van de leerstof. Hierdoor ontstaat er voor deze kinderen tijd voor extra, voor hen uitdagende en bij hun niveau passende opdrachten. Deze opdrachten bundelen we in een plusmap.
De leerkrachten begeleiden deze kinderen bij hun werk, door regelmatig met hen een gesprekje te houden over de vorderingen en hun leervragen. Het programma per kind wordt gecoördineerd door onze intern begeleider, Clary Brouwer. Zij voert onderzoeken uit en stelt samen met de leerkrachten het programma samen.
Op de onderbouw en op de bovenbouw is er een wekelijkse groeigroep. Op de groeigroep leren de kinderen om te gaan met de zogenaamde leerkuil doordat er gewerkt wordt met complexe opdrachten.
Onze onderwijsassistenten Greetje Braakman en Alieke van Loon geven leiding aan een plusgroep.
Naast deze groeigroep is er ook een groep bezig met de lego-league wedstrijd.  Deze groep laat robots, die ze zelf moeten programmeren, opdrachten uitvoeren in een lego-wereld. Het hele jaar door werken wisselende groepen kinderen uit de bovenbouw hieraan.
Tenslotte is er ook een mogelijkheid om deel te nemen aan een serie masterclasses voor kinderen uit groep 7 en 8 op het Greijdanuscollege. Gedurende een jaar krijgen deze kinderen lessen in techniek, wiskunde en vreemde talen.

Dyslexie en leesproblemen
Voor alle kinderen hanteren we het dyslexieprotocol. Door dit protocol zijn we vaak al in  de kleutergroepen in staat om mogelijke dyslexie te signaleren. We zullen altijd over mogelijke dyslexie spreken omdat wij zelf niet in staat zijn officieel dyslexie vast te stellen. Dit kan pas door een externe instantie, nadat we op school langdurige extra hulp hebben gegeven. Als we vermoedens van dyslexie hebben zullen we dat met u bespreken. We hebben dan verschillende mogelijkheden om je kind te begeleiden. Zo kunnen we in de  groepen 1 en 2 al een voorschotbenadering geven. Dat houdt in dat we met je kind extra taal oefeningen gaan doen, letters aanbieden, om de beginnende geletterdheid, waar het leesproces mee begint, te stimuleren. In groep 3, 4 en 5 werken we met Connect- en Ralfi interventies. Deze leesprogramma’s trainen de kinderen in het leren lezen . Deze training zal zoveel mogelijk in de klas gegeven worden, maar soms doen we dat ook buiten de klas met hulp van onderwijsassistenten.
Ook hebben we extra programma’s voor het spellingsonderwijs.
Kinderen die daadwerkelijk gediagnosticeerde dyslexie hebben kunnen via de zorgverzekering extern een training volgen. Op school proberen we dan in onze aanpak bij deze training aan te sluiten. Per kind zullen we afspraken maken over wat we wel en niet kunnen.
Als kinderen een dyslexieverklaring hebben kunnen we hen ook bijzondere hulpmiddelen geven. We werken met een maatje uit de eigen groep en deze kinderen krijgen een eigen Chromebook met voorleesfunctie. Daarnaast is er extra tijd voor cito-toetsen en het voorlezen van begrijpend lezen toetsen.
De meeste kinderen kunnen  hierdoor op school goed geholpen worden en dank zij deze middelen, ondanks de dyslexie, toch een voldoende lees- en taalniveau bereiken.
De aanpak van dyslexie verandert voortdurend door wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Als school proberen we deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen en er op in te spelen.


Dyscalculie en rekenproblemen

Kinderen met rekenproblemen kunnen we over het algemeen goed helpen door speciale ondersteunende programma’s naast de methode. Als de achterstand erg groot is t.o.v. het groepsgemiddelde, bestaat de mogelijkheid om je kind een eigen leerlijn te laten volgen. We bespreken dat met de ouders, voordat we daar een beslissing over nemen.

Algemene leerproblemen

Kinderen die op alle gebieden moeilijk kunnen meekomen en moeilijk lerend zijn, kunnen we vaak wel helpen op school. We zullen voor deze kinderen in de loop van de basisschool steeds meer een eigen leerlijn vaststellen. In een ontwikkelperspectief beschrijven we dan welke doelen dit kind moet halen aan het eind van de basisschool

Autisme

Kinderen met autisme of met een aan autisme verwante stoornis, kunnen we in een aantal gevallen goed helpen op school. Kinderen die zich gelukkig voelen door een vaste structuur, een regelmatige aanpak, duidelijke klassenregels en extra individuele aandacht, kunnen bij ons een veilige plek vinden.
In sommige gevallen hebben kinderen aanpassingen nodig die we ze niet hier op school kunnen geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om een kleine groep, waar ze beter in kunnen functioneren, of een hele prikkelarme omgeving die ze nodig hebben.


arrow-right arrow-left chevron-down chevron-up close menu search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2